Boller Winkler AG

Generalplanungsmandat

Organisationsberatung,
Planung und Ausführung sämtlicher Betriebsliegenschaften

z. B. Umbau der stillgelegten Spinnerei in Fabrikladen

Termine:
Planung Betriebskonzept: April 2002 –Oktober 2002
Projektplanung: Oktober 2002 – März 2003
Ladenplanung Ernst Beyer: April 2003 – Juli 2003
Rückbau: Oktober 2002 – April 2003
Baubeginn: Mai 2003
Bezug: Oktober 2003

Foto: Küng

SA5 5394 770x514 SA5 5546 770x513